Sign up for our newsletter for 10% off your first purchase
Not Just Pretty, But Fair
Free shipping in the Benelux for all orders over 75€
Scroll top

Algemene Voowaarden


Artikel 1.            
Definities

1.1.           In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
 

a. Alchemist Fashion: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Alchemist , gevestigd aan het Koningin Wilhelminaplein 8 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 3421 4660;
b. overeenkomst: de overeenkomst die via de website tot stand komt
c. klant: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die via de website een overeenkomst sluit met Alchemist Fashion
d. product: het product dat Alchemist Fashion via de website aanbiedt
e. website: de website www.alchemist-fashion.com.

 

Artikel 2.             Algemeen

2.1.           De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Alchemist Fashion en de klant die via de website tot stand komt.

2.2.           Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3.           Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.

2.4.           Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Alchemist Fashion vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 

Artikel 3.             Aanbod

3.1.           Aanbiedingen zijn vrijblijvend.

3.2.           Het aanbod van Alchemist Fashion op de website geldt zolang de voorraad strekt.

3.3.           Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.4.           Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod op de website binden Alchemist Fashion niet.

3.5.           Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

 

Artikel 4.             Account

4.1.           Op de website kan de klant een account aanmaken. De klant dient daarvoor het online registratieformulier in te vullen en in te sturen. Nadat de registratie voor het account succesvol is voltooid, stuurt Alchemist Fashion de klant onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.

4.2.           De klant verbindt zich ertoe bij de registratie zijn correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. Alchemist Fashion is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens.

4.3.           Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.4.           De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.

4.5.           Het is niet toegestaan meerdere accounts aan te maken.

 

Artikel 5.             Website

5.1.           Alchemist Fashion garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

5.2.           Alchemist Fashion is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

 

Artikel 6.             Gebruiksvoorwaarden

6.1.           Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

6.2.           Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.

6.3.           Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Alchemist Fashion of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

 

Artikel 7.             Prijzen en verzendkosten

7.1.           Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw, exclusief verzendkosten en exclusief eventuele invoerrechten.

7.2.           De hoogte van de verzendkosten wordt voordat de klant de bestelling kan bevestigen duidelijk aan de klant kenbaar gemaakt.

7.3.           Alchemist Fashion heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

 

Artikel 8.             Totstandkoming van de overeenkomst

8.1.           De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen en op de knop “Bestelling met betalingsverplichting” heeft geklikt.

8.2.           De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

8.3.           Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Alchemist Fashion de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Alchemist Fashion heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Alchemist Fashion.

 

Artikel 9.             Betaling

9.1.           Aan de klant worden de volgende betaalmogelijkheden aangeboden:
a. via iDEAL;
b. via een creditcard (Mastercard en Visa);
c. voorafgaand aan de levering door het factuurbedrag over te maken op het IBAN nummer van Alchemist Fashion;
d. via PayPal. 

9.2.           Indien levering op rekening geschiedt, dan dient de klant het factuurbedrag binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld te betalen.

9.3.           Indien de klant niet tijdig betaalt, dan wordt een herinnering naar de klant gestuurd waarmee de klant wordt verzocht binnen een redelijke termijn de openstaande factuur te betalen. Betaalt de klant de factuur niet binnen de in herinnering gestelde termijn, dan wordt een aanmaning naar de klant gestuurd. Geeft de klant geen gehoor aan de aanmaning, dan kan Alchemist Fashion de vordering uit handen geven aan een incassobureau of deurwaarderskantoor. Vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment dat het volledige openstaande bedrag is voldaan wordt de wettelijke rente aan de klant in rekening gebracht. De incassokosten worden conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening gebracht.

 

Artikel 10.          Levering en leveringstermijn

10.1.           Het product wordt opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres.

10.2.           De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.

10.3.           Indien Alchemist Fashion het product niet binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst kan leveren, dan stelt Alchemist Fashion de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de klant een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Alchemist Fashion eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.

10.4.           Het risico van het product gaat over op de klant op het moment dat de klant het product in ontvangst heeft genomen.

10.5.           De klant is zelf verantwoordelijk voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen m.b.t. het product.

 

Artikel 11.          Montage

11.1.           Indien Alchemist Fashion het product bij de klant monteert, dan wordt met de klant een afspraak gemaakt voor de montage.

11.2.           De klant is er zelf verantwoordelijk voor dat de locatie waar het product gemonteerd dient te worden daarvoor geschikt is.

11.3.           Alchemist Fashion zal enkel kosten aan de klant in rekening brengen voor de montage indien de klant uitdrukkelijk akkoord is gegaan met deze montagekosten.

 

Artikel 12.          Herroepingsrecht

12.1.           De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klant de gehele bestelling van Alchemist Fashion heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.

12.2.           Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Alchemist Fashion kenbaar te maken. Aan de klant wordt het “modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de klant kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.

12.3.           Nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen naar Alchemist Fashion terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking. Het is de klant wel toegegaan het product zijnde een kledingstuk te passen of het product zijnde een accessoire om te doen.

12.4.           De klant kan ook, zonder eerst Alchemist Fashion ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 12.1 terugsturen naar Alchemist Fashion. In een dergelijk geval dient de klant het “modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.

12.5.           De klant dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren.

12.6.           Zijn de geretourneerde producten beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Alchemist Fashion overeenkomstig artikel 12.9 aan de klant terugbetaalt.

12.7.           Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van Alchemist Fashion.

12.8.           Het risico van de retourzending rust bij de klant, tenzij het product door Alchemist Fashion bij de klant wordt opgehaald.

12.9.           Alchemist Fashion zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn ontbindingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen en retourneren van het product) restitueren.

12.10.           Naar de klant wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de klant de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.

 

Artikel 13.          Retouradres

13.1.           De producten dienen geretourneerd te worden naar het volgende adres:

Alchemist Fashion
p.a. Bleckmann 
Beiraweg 11
1047 HN Amsterdam
Nederland

Artikel 14.          Conformiteit

14.1.           Alchemist Fashion staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

14.2.           Indien het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Alchemist Fashion binnen 2 maanden nadat de klant het gebrek ontdekt heeft.

14.3.           Indien Alchemist Fashion een gebrekkig product heeft geleverd, dan wordt door Alchemist Fashion het factuurbedrag van het product gecrediteerd en aan de klant terugbetaald of, indien de klant dat wenst, wordt een nieuw product naar de klant opgestuurd.

14.4.           Om te onderzoeken of het geleverde product gebrekkig is, kan Alchemist Fashion van de klant verlangen dat de klant het product, op kosten van Alchemist Fashion, naar Alchemist Fashion terugstuurt.

 

Artikel 15.          Aansprakelijkheid

15.1.           De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. Alchemist Fashion is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten.

15.2.           De werking van de website kan onderbroken worden door bijvoorbeeld een storing of onderhoud. Alchemist Fashion is niet aansprakelijk voor schade bij een tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.

15.3.           Alchemist Fashion kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Alchemist Fashion zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Alchemist Fashion is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.

15.4.           Alchemist Fashion is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Alchemist Fashion is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.5.           Alchemist Fashion kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een door de klant toegepaste gebruikersnaam en wachtwoord. Alchemist Fashion kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant.

15.6.           De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Alchemist Fashion is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

15.7.           Alchemist Fashion is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of vanwege het product of schade aan het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of doordat het product verkeerd is gemonteerd of geïnstalleerd door de klant of door een door de klant ingeschakelde derde.

15.8.           Alchemist Fashion is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

15.9.           Alchemist Fashion aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van winst, omzet of gemiste besparingen.

15.10.           Indien Alchemist Fashion aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Alchemist Fashion beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Alchemist Fashion gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Alchemist Fashion beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.11.           De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Alchemist Fashion of haar ondergeschikten.

 

Artikel 16.          Overmacht

16.1.           Alchemist Fashion is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, verkeersstoring, weersinvloeden, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Alchemist Fashion geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

16.2.           Indien Alchemist Fashion weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Alchemist Fashion de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte. In een dergelijk geval is tevens artikel 10.3 van toepassing.

 

Artikel 17.          Klantenservice en klachten

17.1.           Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Alchemist Fashion. De klantenservice van Alchemist Fashion is op de volgende wijzen bereikbaar:

Via het telefoonnummer:      020-6156900 tijdens kantooruren

Via het e-mailadres:             customerservice@alchemist-fashion.com

17.2.           Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de klant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.

17.3.           Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.

17.4.           Klachten worden door Alchemist Fashion in ieder geval binnen 30 dagen afgehandeld.

 

Artikel 18.          Privacy

18.1.           Alchemist Fashion verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 19.          Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1.           Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2.           Alle geschillen tussen de klant en Alchemist Fashion zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Alchemist Fashion gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Alchemist Fashion zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.